E\ CeGng ty c� phẃ@n Nankai kinzoku

TheGng tin v� ceGng ty

TeFn ceGng ty

CeGng ty c� phẃ@n Nankai kinzoku

LgDnh vểAc kinh doanh
Sẁvn xuẁEt, gia ceGng, thiẃ\t kẃ\,
pheBt triển ceBc phềE tePng kim loẁBi meBy.


gTa ch�

TrềE s� chenh ceGng ty & Nhe� meBy chenh
�592-8331
Japan, Osaka-fu, Sakai-shi, Nishi-ku,
Chikkoshinmachi, 2 Chyo 6 - 21
TEL: +81 72- 245- 7201 FAX:+81 72- 245- 7277

Nhe� meBy tẁBi Mooka
�321-4364
Japan, Tochigi-ken, Mooka-shi, Nagata 185
TEL: +81 285- 84- 3681 FAX:+81 285- 84- 3683

Khởi nghiệp
The�nh lẃp
Nge�y 1 theBng 9 ngm 1953
Nge�y 17 theBng 9 ngm 1968
Vốn giều l� 26.000.000 yeFn Nhẃt
Nheun vieFn 110 ngj[ời
Doanh thu 1.700.000.000 yeFn Nhẃt
CeBc gTi teBc chenh CeGng ty c� phẃ@n Kubota,
CeGng ty c� phẃ@n meBy neGng nghiệp Mitsubishi,
CeGng ty c� phẃ@n Toho ryosya
Tổng gieBm gTc hiroyuki yoshimoto
QueB trenh pheBt triển cể@a ceGng ty

�TheBng 9 ngm 1953:
Nge�i gieBm gTc gR@u tieFn Yanaghi Kazuho the�nh lẃp xj[ởng cjB khe kim loẁBi Nankai tẁBi the�nh ph� Sakai, quẃn Minamishimizucho.

�TheBng 9 ngm 1968:
The�nh lẃp ceGng ty c� phẃ@n Nankaikinzoku với s� vốn giều l� le� 2.000.000 YeFn, ve� chuyển gTa nhe� meBy chenh gR\n the�nh ph� Sakai, quẃn Hazecho.

�TheBng 11 ngm 1971: Nge�i gieBm gTc gƁ[jBng nhiệm Zenrou Yanagi nhẃm chểDc
�TheBng 8 ngm 1977: Kẃ\ hoẁBch the�nh lẃp nhe� meBy tẁBi Tochigi-ken, Mooka-shi
�TheBng 5 ngm 1978: Tgng tổng s� vốn giều l� leFn 26.000.000 yeFn
�TheBng 5 ngm 1980: Chuyển nhe� meBy chenh gR\n khu ceGng nghiệp Sakai Rinkai
�TheBng 9 ngm 1982: The�nh lẃp học vieFn Nankai
�TheBng 5 ngm 1983: The�nh lẃp nhe� meBy tẁBi Tochigi-ken, Mooka-shi
�TheBng 4 ngm 1993: KểL niệm 40 ngm the�nh lẃp
�TheBng 4 ngm 1996: gƁ[a ve�o vẃn he�nh nhe� meBy s� 2 tẁBi Mooka
�TheBng 4 ngm 2003: KểL niệm 50 ngm the�nh lẃp�
�TheBng 4 ngm 2005: gƁ[a ve�o vẃn he�nh nhe� meBy s� 3 tẁBi Mooka
�TheBng 8 ngm 2010: gƁ[ềvc cẁEp chểDng nhẃn ISO9001/14001

ISO


�TheBng 4 ngm 2013: DểA gTnh kểL niệm 60 ngm the�nh lẃp

�TheBng 7 ngm 2013: gƁ[a ve�o vẃn he�nh nhe� meBy tẁBi Việt Nam

 

 

KheBc CeGng ty gÁv gƁ[ềvc gRBt gƁ[ềvc giẁvi thj[ởng "CeBc doanh nghiệp sẁvn xuẁEt suẁEt sẃbc tẁBi Osaka" ve�o theBng 11 ngm 2012 (65 ceGng ty).
gƁ[ềvc phể@ Osaka pheF duyệt "Kẃ\ hoẁBch gTi mới quẁvn leX ceGng ty" ve�o theBng 2 ngm 2013.

SIDE MENU

<--

LieFn kẃ\t tới Blog

南IL金AV�FEE会AZ生GT、未杁EぃNぃ�ビジッ@ッEをFりぃZす��-->

Video CeGng ty Nankai Kinzoku


BeBo ceBo cể@a Nankai Kinzoku

こEペEゃNぃトップへ