�\ Nankai-Kinzoku Co,.Ltd | Production

gT� eBn sẁvn xuẁEt

Nankai Kinzoku ceE th� gƁ[a ra ceBc gT� eBn tối j[u ve� tểA tin ve�o kgD thuẃt he�n hiện gRBi cể@a menh.

  CheRng teGi ceE kinh nghiệm nhiều ngm ve� the�nh tech thểAc tẃ\ trong việc chẃ\ tẁBo ceBc loẁBi phềE tePng meBy neGng nghiệp ve� meBy xeuy dểAng.

QueB trenh chẃ\ tẁBo sẁvn phẃDm

(Họp với kheBch he�ng)

CheRng teGi, với v� tre cể@a một nhe� sẁvn xuẁEt chẃ\ tẁBo, cam kẃ\t cung cẁEp nhểbng sẁvn phẃDm pheP hềvp với yeFu cẃ@u cể@a queX kheBch he�ng.

Chẃ\ tẁBo he�ng mẃHu


 

 

Họp v� he�ng mẃHu
Chẃ\ tẁBo geB he�n

Sẁvn xuẁEt gRBi tre�
CheRng teGi ceE kinh nghiệm nhiều ngm ve� the�nh tech thểAc tẃ\ trong việc chẃ\ tẁBo ceBc loẁBi phềE tePng meBy neGng nghiệp ve� phềE tePng nge�nh xeuy dểAng.
Kiểm tra chẁEt lj[ềvng

XuẁEt he�ng  

SIDE MENU

<--

LieFn kẃ\t tới Blog

南IL金AV�F��会AZ生GT、未杁EぃNぃ�ビジッ@ッEをFりぃZす��-->

Video CeGng ty Nankai Kinzoku


BeBo ceBo cể@a Nankai Kinzoku

こ�ペ�ゃNぃトップへ